Zasady obowiązujące uczniów

Zasady obowiązujące uczniów w Zespole szkół nr 2 w Brodłach


 Obowiązkiem ucznia jest:
  1. Przynoszenie podręczników, zeszytów oraz ćwiczeń (jeżeli takie obowiązują) na każdą lekcję.

  2. Przygotowanie wszystkich prac domowych (pisemnych i ustnych), - brak jednego zadania w semestrze skutkuje tylko wpisaniem bz, każdy następny brak to ocena niedostateczna.

  3. Uzupełnianie na bieżąco wszystkich braków w zeszytach wynikających z nieobecności.

  4. Uważanie na lekcjach, czynny udział oraz prowadzenie pełnych notatek.

  5. Systematyczne uczenie się (obowiązują 3 tematy wstecz lub aktualnie omawiany dział w zależności od przekazanych wymagań przedmiotowych).

  6. Możliwość poprawy kartkówki w ciągu tygodnia i prac klasowych (sprawdzianów) w ciągu dwóch tygodni od dnia sprawdzianu. Poprawa jest możliwa w czasie konsultacji nauczycieli czyli w każdy wtorek na 7 godzinie lekcyjnej.

  7. Możliwość zgłoszenia nieprzygotowana do zajęć (bez konsekwencji) raz w przypadku gdy przedmiotów po 1 godzinie tygodniowo oraz 2 razy w semestrze w przypadku przedmiotów nauczanych dwie lub więcej godzin tygodniowo.

  8.  Nauczyciel bez uprzedzenia może przeprowadzić kartkówkę z materiału bieżącego (patrz pkt 5).

  9. Prace klasowe (sprawdziany) poprzedzone są lekcją powtórzeniowa a termin ich przeprowadzenia podany jest co najmniej tydzień wcześniej.

  10. O cenie z danego przedmiotu na koniec semestru i koniec roku szkolnego decydują głównie stopnie z prac klasowych.

Informacje:


Informacje i ogłoszenia
Zobacz informacje i ogłoszenia związane z własciwym funkcjonowaniem szkoły.
zobacz
Zebrania z rodzicami 2019/20
Daty, godziny oraz tematyka spotkań, zebrań, dni otwartych dla rodziców w ciągu całego roku szkolnego.
zobacz
Konsultacje nauczycieli 2019/20
Dni i godziny konsultacji nauczycieli z rodzicami w Zespole Szkół nr 2 w Brodłach.

strona w przygotowaniu

Zajęcia dodatkowe 2019/20
Wykaz wszystkich zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dla uczniów, prowadzonych w naszej szkole.

strona w przygotowaniu

Dziennik elektroniczny
Logowanie do E-dziennika elektronicznego dla rodziców i uczniów, umożliwia szybkie sprawdzenie frekwencji, ocen, uwag czy zadań domowych.
otwórz