Zasady obowiązujące uczniów

Artykuł dodany 12.09.2016 r. | AdministratorZasady obowiązujące uczniów w Szkole Podstawowej w Brodłach


 Obowiązkiem ucznia jest:
 1. Przestrzeganie Statutu Szkoły, regulaminów i zasad obowiązujących w naszej szkole.

 2. Przynoszenie podręczników, zeszytów oraz ćwiczeń (jeżeli takie obowiązują) na każdą lekcję.

 3. Przygotowanie wszystkich prac domowych (pisemnych i ustnych), - brak jednego zadania w semestrze skutkuje tylko wpisaniem bz, każdy następny brak to ocena niedostateczna.

 4. Uzupełnianie na bieżąco wszystkich braków w zeszytach wynikających z nieobecności.

 5. Uważanie na lekcjach, czynny udział oraz prowadzenie pełnych notatek.

 6. Systematyczne uczenie się (obowiązują 3 tematy wstecz lub aktualnie omawiany dział w zależności od przekazanych wymagań przedmiotowych).

 7. Możliwość poprawy kartkówki w ciągu tygodnia i prac klasowych (sprawdzianów) w ciągu dwóch tygodni od dnia sprawdzianu. Poprawa jest możliwa w czasie konsultacji nauczycieli czyli w każdy wtorek na 7 godzinie lekcyjnej.

 8. Możliwość zgłoszenia nieprzygotowana do zajęć (bez konsekwencji) raz w przypadku gdy przedmiotów po 1 godzinie tygodniowo oraz 2 razy w semestrze w przypadku przedmiotów nauczanych dwie lub więcej godzin tygodniowo.

 9.  Nauczyciel bez uprzedzenia może przeprowadzić kartkówkę z materiału bieżącego (patrz pkt 5).

 10. Prace klasowe (sprawdziany) poprzedzone są lekcją powtórzeniowa a termin ich przeprowadzenia podany jest co najmniej tydzień wcześniej.

 11. O cenie z danego przedmiotu na koniec semestru i koniec roku szkolnego decydują głównie stopnie z prac klasowych.