Organy szkoły

Dyrektor
mgr Katarzyna JonkiszDyrektor przyjmuje strony we wtorki:
8:30 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00


   Pan mgr inż. Józef Gaudyn dyrektor szkoły do roku 2013/14 nauczyciel fizyki i wychowania fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjum. Serdeczny, wrażliwy na drugiego człowieka dobry i sympatyczny pedagog, działacz społeczny. Przyjaciel młodzieży..

   Pani mgr Barbara Woś zastępca dyrektora szkoły do roku 2011/12 nauczycielka matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum; ceniony i lubiany nauczyciel, dobry i uczciwy człowiek.

   Mieczysław Hajduk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Brodłach w latach 1968 - 1997. Ta szkoła była centrum Jego życia, bo przecież całe swoje życie zawodowe związał z tą miejscowością i z mieszkańcami Brodeł. Roczniki uczniów, które wychował, nauczyciele, z którymi współpracował i wszyscy mieszkańcy zawsze będą wdzięczni. Odszedł w dniu 24 stycznia 2018 r.


Organy szkoły:


Dyrektor Szkoły


Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor szkoły odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom pracy szkoły i zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne.
zobacz

Grono pedagogiczne


Grono Pedagogiczne naszej szkoły zapewnia swoim uczniom profesjonalny sposób kształcenia, tworzy nowatorskie programy nauczania, umożliwia uczniom poszerzanie wiedzy w przedmiotowych kołach zainteresowań oraz pozwala im rozwijać swoje pasje.
zobacz

Wychowawcy klas


Wychowawcy klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem zespołowym klasy, otaczają indywidualną opiekę każdego ucznia. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespoły uczniów.
zobacz

Samorzad szkoły


Przedstawia władzom szkoły opinie i potrzeb uczniów, dba o dobre imię i cześć szkoły, organizuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz naszej placówki i środowiska lokalnego. Występuje z inicjatywami organizowania imprez i uroczystości szkolnych.
zobacz

Rada rodziców


Nasza Rada Rodziców jest autonomiczna,posiada odpowiednią, efektywną strukturę organizacyjną oraz określony precyzyjnie sposób pracy i tryb podejmowania decyzji. Rada Rodziców posiada własny budżet i samodzielnie, efektywnie nim zarządza.
zobacz