Rada rodzicówZarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/20
funkcja imię i nazwisko ucznia
przewodniczący Beata Krause
zastępca Krystyna Mazgaj
skarbnik Joanna Szarek
sekretarz Małgorzata Talowska

Komisja Rewizyjna przy Radzie Rodziców w roku szkolnym 2019/20
funkcja imię i nazwisko ucznia
przewodniczący Krystian Chyliński
członek Wioletta Szpiech

  Regulamin Rady Rodziców


Organy szkoły:


Dyrektor Szkoły


Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor szkoły odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom pracy szkoły i zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne.
zobacz

Grono pedagogiczne


Grono Pedagogiczne naszej szkoły zapewnia swoim uczniom profesjonalny sposób kształcenia, tworzy nowatorskie programy nauczania, umożliwia uczniom poszerzanie wiedzy w przedmiotowych kołach zainteresowań oraz pozwala im rozwijać swoje pasje.
zobacz

Wychowawcy klas


Wychowawcy klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem zespołowym klasy, otaczają indywidualną opiekę każdego ucznia. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespoły uczniów.
zobacz

Samorzad szkoły


Przedstawia władzom szkoły opinie i potrzeb uczniów, dba o dobre imię i cześć szkoły, organizuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz naszej placówki i środowiska lokalnego. Występuje z inicjatywami organizowania imprez i uroczystości szkolnych.
zobacz

Rada rodziców


Nasza Rada Rodziców jest autonomiczna,posiada odpowiednią, efektywną strukturę organizacyjną oraz określony precyzyjnie sposób pracy i tryb podejmowania decyzji. Rada Rodziców posiada własny budżet i samodzielnie, efektywnie nim zarządza.
zobacz